بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب نگاهی به پدیدارشناسی

کتاب نگاهی به پدیدارشناسی

اثر روژه ورنو از انتشارات خوارزمی


 کتاب نامه های یک مسافر

کتاب نامه های یک مسافر

اثر ژرژ ساند از انتشارات نیلوفر


 کتاب عیش و نیستی

کتاب عیش و نیستی

اثر تیری مونیه از انتشارات نیلوفر


 کتاب دین در جوامع مدرن

کتاب دین در جوامع مدرن

اثر دانیل ارویو-لژه از انتشارات نشر نی


 کتاب اتاق شگفتی ها

کتاب اتاق شگفتی ها

اثر ژولین ساندرل از انتشارات نشر نون


 کتاب مارسل پروست و ادراک زمان

کتاب مارسل پروست و ادراک زمان

اثر ژولیا کریستوا از انتشارات دمان


 کتاب انسان دانشگاهی

کتاب انسان دانشگاهی

اثر پی یر بوردیو از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب پشت میز با مارکس

کتاب پشت میز با مارکس

اثر ماتئی ویسنیک از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب داستایفسکی و روند خلاقیت ادبی

کتاب داستایفسکی و روند خلاقیت ادبی

اثر ژاک کاتوو از انتشارات نیلوفر


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 2

کتاب طنزآوران جهان نمایش 2

اثر ژرژ کورتولین از انتشارات نشر گویا