بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب گفتمان حکایت

کتاب گفتمان حکایت

اثر ژرار ژنت از انتشارات نیلوفر


 کتاب دنیای شیرین ناتمام

کتاب دنیای شیرین ناتمام

اثر دیدیه کالوت از انتشارات مهرستان


 کتاب درمانگاه فلسفه

کتاب درمانگاه فلسفه

اثر لورنس دویلرز از انتشارات خزه


 کتاب در وادی درد

کتاب در وادی درد

اثر آلفونس دوده از انتشارات گمان


 کتاب چشمۀ جادو

کتاب چشمۀ جادو

اثر کاساندرا ادونل از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب جنگل تاریکی ها

کتاب جنگل تاریکی ها

اثر کاساندرا ادونل از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب زیبایی شناسی و سیاست

کتاب زیبایی شناسی و سیاست

اثر مجموعه ی نویسندگان-گئورگ لوکاچ از انتشارات ژرف


 کتاب برکه ی بچه قورباغه ها

کتاب برکه ی بچه قورباغه ها

اثر گیوم دولونه از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب ایرادی در کار است (لانومالی)

کتاب ایرادی در کار است (لانومالی)

اثر اروه لوته لیه از انتشارات بهجت


 کتاب درخت دستکشی

کتاب درخت دستکشی

اثر ژاک گلدستین از انتشارات میچکا (مبتکران)