کتاب آشپزخانه ی مارگریت

اثر مارگریت دوراس از انتشارات بهجت - مترجم: مریم قرسو-ادبیات فرانسه

این کتاب به واقع نه یک رمان است و نه یک کتاب آشپزی. همان صورت واقعی و جریان رونده و سیال ذهن مارگریت دوراس است که هرگز در یک جا متوقف نمی شود. یادداشت های پراکنده ای است که در زمان و موقعیت های مختلف نگاشته شده و دو وجه مختلف اما مکمل از یک فرد را باز می نمایاند. در این نوشته ها با تمامیت انسانی یک نویسنده مواجه هستیم. یک زن فرهیخته. یک مادر و یک دوست صمیمی که بخش بزرگی از حواس زنانه اش را در یاداشت های روزمره ی خود ثبت می کند.


خرید کتاب آشپزخانه ی مارگریت
جستجوی کتاب آشپزخانه ی مارگریت در گودریدز

معرفی کتاب آشپزخانه ی مارگریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آشپزخانه ی مارگریت


 کتاب سفر عجیب آقای دالدری
 کتاب یک زندگی
 کتاب برکه ی شیطان
 کتاب خون دیگران
 کتاب هستی و نیستی
 کتاب پی یتر لتونی