کتاب جزیره پنگوئن ها

اثر آناتول فرانس از انتشارات امیرکبیر - مترجم: محمد قاضی-ادبیات فرانسه

اين كتاب دايره‌المعارف جالبی است از انواع خصايص آدميان و فراز و نشيب روح آنان كه سرچشمه حوادث تاريخ است و اگر چه تاريخ است، تاريخ قوم خاصی نيست، بلكه روح راستين تاريخ بشر است. آناتول فرانس به دور از لفاظی‌های بی‌ارزش به جست‌وجوی «روح تاريخ» پرداخته تا كليد جاودانگی را در اختيار جوامع بشری قرار دهد و همين موضوع را با بيانی طنزآميز نشان داده است. تاريخی كه او نوشته تاريخ هر قومی است، اما تاريخ هيچ قومی نيست و علاوه بر تاريخ، سراپا انتقاد است و هر چند كه مواردی از آن به تاريخ فرانسه باز می‌گردد، اما برای همه ملت‌ها قابل تطبيق است. ايمان در زندگانی بشر متمدن روزبه‌روز سست‌تر می‌شود و آناتول فرانس هم با خلقت شيطان خود همين امر را اثبات می‌كند، چرا كه شيطان سكان زندگی آدميان را به دست می‌گيرد و... ؛


خرید کتاب جزیره پنگوئن ها
جستجوی کتاب جزیره پنگوئن ها در گودریدز

معرفی کتاب جزیره پنگوئن ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جزیره پنگوئن ها


 کتاب ترز دکرو
 کتاب بیلی
 کتاب ترانه ای برای سینما
 کتاب اتاق ها و صورت برداری ها
 کتاب فلسفه برای مبارزان
 کتاب درباره روح