کتاب زیبایی شناسی و سیاست

اثر والتر بنیامین-تئودور آدورنو از انتشارات سوره مهر - مترجم: لیلی عمرانی-فرشید ابراهیمیان-ادبیات فرانسه
خرید کتاب زیبایی شناسی و سیاست
جستجوی کتاب زیبایی شناسی و سیاست در گودریدز

معرفی کتاب زیبایی شناسی و سیاست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زیبایی شناسی و سیاست


 کتاب گفتمان حکایت
 کتاب دنیای شیرین ناتمام
 کتاب درمانگاه فلسفه
 کتاب در وادی درد
 کتاب چشمۀ جادو
 کتاب جنگل تاریکی ها