کتاب سینمای نقد اجتماعی

اثر فرانک فیشباخ از انتشارات لگا - مترجم: کیانوش اخباری-ادبیات فرانسه
خرید کتاب سینمای نقد اجتماعی
جستجوی کتاب سینمای نقد اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب سینمای نقد اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سینمای نقد اجتماعی


 کتاب درباره فایدروس
 کتاب اگزیستانسیالیسم
 کتاب کیفرشناسی
 کتاب خشونت و ناامنی شهری
 کتاب موتورسیکلت ها
 کتاب سینما