کتاب قربانیان وظیفه

اثر اوژن یونسکو از انتشارات ترانه - مترجم: علی باش-ادبیات فرانسه

In a house on an island a very old couple pass their time with private games and half-remembered stories. With brilliant eccentricity, Ionescos tragic farce combines a comic portrait of human folly with a magical experiment in theatrical possibilities.


خرید کتاب قربانیان وظیفه
جستجوی کتاب قربانیان وظیفه در گودریدز

معرفی کتاب قربانیان وظیفه از نگاه کاربران
پیرمرد و پیرزنی صندلی ها را برای مهمانانی که نمی بینیم، مرتب می کنند. مهمانان که از همه ی مردم جهان اند، قرار است برای شنیدن کشفیات پیرمرد در مورد معنای زندگی جمع شوند. همه چیز به جهان پس از مرگ شبیه است و بنظر می رسد که پیرمرد و پیرزن آخرین دو نفر روی زمین باشند. از طریق صحبت آنها، می فهمیم که میهمانان یکی یکی وارد می شوند، به ویژه حضور امپراطور نامرئی که سبب شادی پیرمرد است. وقتی بالاخره پیرمرد حاضر می شود تا برای جمعیت صحبت کند، همه چیز خلاف انتظار پیش می رود. وقتی بالاخره سخن ران شروع می کند، همراه حاضران نامرئی، در می یابیم که سخن ران کر است. زوج پیر خود را از پنجره به اقیانوس پرتاب می کنند چون معتقدند جهانی که به کشفیات پیرمرد بی اعتناست، هیچ چیز بهتر نمی شود. یونسکو در یادداشتی نوشته؛ وقتی سخن ران محل را ترک می کند، تماشاگران در مقابل صندلی های خالی قرار می گیرند، و صحنه ی خالی غمگینانه بنظر می رسد!
نمایش نامه ی @صندلی ها@ به فارسی ترجمه و اجرا شده است (به احتمالی در تله ویزیون)


در مورد @تیاتر ابزورد@ اینجا را بخوانید
http://www.goodreads.com/author_blog_...


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قربانیان وظیفه


 کتاب نگاهی به پدیدارشناسی
 کتاب در باب بکت
 کتاب یک روز قشنگ بارانی
 کتاب شعر معاصر فرانسه
 کتاب خالی بند
 کتاب اورلیا پاریس