کتاب مبانی نشانه شناسی

اثر رولان بارت از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: فرزانه دوستی-ادبیات فرانسه

کتاب مبانی نشانه شناسی که بیشتر با عنوان عناصر نشانه شناسی شناخته شده است. یکی از منابع بنیادی در حوزه ی نشانه شناسی است.به رغم توسعه و گسترش نشانه شناختی در محافل علمی و دانشگاهی، نشانه شناسی به عنوان یکی از رویکردهای خوانش متن همچنان با دشواری هایی مواجه است. و به همین دلیل صرفا با تمرکز بر نظریه های مختلف این حوزه ی وسیع، نمی توان به سادگی نتایج حاصل از هرگونه تحلیل نشانه شناختی را موجه و کاربردی دانست. زیرا یکی از عوامل مهم در تحلیل نشانه شناسانه در مواجهه با متن هایمختلف است. رولان بارت در این اثر، مفاهیم کلیدی نشانه شناسی را به صورت مبنایی بررسی کرده است و اگرچه کتاب جزء منابع کلاسیک نشانه شناسی به شمار می رود. همچنان یکی از منابع آموزشی قابل توجه در نشانه شناسی است.


خرید کتاب مبانی نشانه شناسی
جستجوی کتاب مبانی نشانه شناسی در گودریدز

معرفی کتاب مبانی نشانه شناسی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مبانی نشانه شناسی


 کتاب سنگ صبور
 کتاب ساده دل
 کتاب سگ
 کتاب سه روز و یک زندگی
 کتاب و حالا پائولت
 کتاب رزی کارپ