کتاب ملال پاریس و برگزیده ای از گل های بدی

اثر شارل بودلر از انتشارات فرهنگ جاوید - مترجم: محمدعلی اسلامی ندوشن-ادبیات فرانسه

شعر برای بودلر وسيله‌ای بوده است تا به‌قلب زندگي راه يابد و آن را برهنه و بی‌دريغ دربر گيرد، چون کاردی که بر سينه‌ای می‌نشيند. به‌همين‌جهت راه او از راه شاعرانی که ”هنر را برای هنر“ می‌خواستند و طالب ”شعر محض“ بوده‌اند، جدا می‌گردد. خود او در داستان «فانفارلو» می‌نويسد: «مردم زندگي می‌کنند، برای آن‌که زندگی بکنند؛ و ما (افسوس!) زندگی می‌کنيم برای دانستن. . . روان خود را می‌کاويم، چون ديوانگانی که می‌کوشند تا ديوانگی خود را دريابند و هرچه بيش‌تر در اين مقصود پای می‌فشارند، جنون آنان افزون‌تر می‌گردد.»
بودلر به‌دلخواه، زندگی خود را در تلخکامی گذراند، زيرا معتقد بود که شادی و آسايش، پرده‌ای بر آنچه جان کلام است می‌کشد. او می‌انديشيد که غم بهتر از شادی و ناکامی بهتر از کام است، زيرا زندگی را معنی‌دار می‌کند. امّا بودلر بيانگر آن نهاد معذّب، ژرف و دردمندی است که هر ملّتی کم‌وبيش از آن نصيب دارد. او مانند حافظ، وجدان ناآگاه قوم خود را ترجمانی می‌کند و ازاين‌حيث پژواک‌گر يک صدای مهجور قرار می‌گيرد که در عين غرابت، آشناترين صداست.
«ملال پاريس و گُل‌های بدی»، به گفتة سوآرس منتقد نامی فرانسوی، بعد از «تورات» و «انجيل»، بيش‌ترين نشر را در جهان داشته است.


خرید کتاب ملال پاریس و برگزیده ای از گل های بدی
جستجوی کتاب ملال پاریس و برگزیده ای از گل های بدی در گودریدز

معرفی کتاب ملال پاریس و برگزیده ای از گل های بدی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ملال پاریس و برگزیده ای از گل های بدی


 کتاب دژخیم می گرید
 کتاب محبت شوم
 کتاب رنجبران دریا
 کتاب سوال های عوضی (3)
 کتاب آنجا که ایمانم را رها کردم
 کتاب پرندگان می روند در پرو بمیرند