کتاب نشانه شناسی ادبی

اثر رولان بارت از انتشارات فرهنگ جاوید - مترجم: ناصر فکوهی-ادبیات فرانسه

Le texte de la leçon inaugurale prononcée le 7 janvier 1977 au Collège de France. Du pouvoir inscrit dans la langue comme code, à ce qui dans la langue même lesquive : la littérature. Et du signe comme objet de science autorisée, au texte comme plaisir dêtre par le signe imaginairement capturé.


خرید کتاب نشانه شناسی ادبی
جستجوی کتاب نشانه شناسی ادبی در گودریدز

معرفی کتاب نشانه شناسی ادبی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نشانه شناسی ادبی


 کتاب درخواست کار
 کتاب شب و مه
 کتاب ایدئولوژی و ساز و برگ های ایدئولوژیک دولت
 کتاب زندگی گذران
 کتاب اسکار و خانم صورتی
 کتاب جان های افسرده