کتاب نظام اشیا

اثر ژان بودریار از انتشارات نشر ثالث - مترجم: پیروز ایزدی-ادبیات فرانسه