کتاب پشت میز با مارکس

اثر ماتئی ویسنیک از انتشارات حکمت کلمه - مترجم: حسین مکی زاده تفتی-ادبیات فرانسه
خرید کتاب پشت میز با مارکس
جستجوی کتاب پشت میز با مارکس در گودریدز

معرفی کتاب پشت میز با مارکس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پشت میز با مارکس


 کتاب سه روایت از زندگی
 کتاب ننامیدنی
 کتاب زندگی گذران
 کتاب نان غربت
 کتاب مثل یک کوسه ماهی در موج
 کتاب پیاده در هوا