بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب تروترو قیافه اش را عوض می کند

کتاب تروترو قیافه اش را عوض می کند

اثر بندیکت گتیه از انتشارات هوپا


 کتاب تروترو به خانه ی بابابزرگ و مامان بزرگ می رود

کتاب تروترو به خانه ی بابابزرگ و مامان بزرگ می رود

اثر بندیکت گتیه از انتشارات هوپا


 کتاب تروترو نمایش اجرا می کند

کتاب تروترو نمایش اجرا می کند

اثر بندیکت گتیه از انتشارات هوپا


 کتاب تروترو یک راز دارد

کتاب تروترو یک راز دارد

اثر بندیکت گتیه از انتشارات هوپا


 کتاب تروترو حوصله اش سر رفته

کتاب تروترو حوصله اش سر رفته

اثر بندیکت گتیه از انتشارات هوپا


 کتاب تروترو طبیعت را دوست دارد

کتاب تروترو طبیعت را دوست دارد

اثر بندیکت گتیه از انتشارات هوپا


 کتاب بوروکراسی

کتاب بوروکراسی

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات علم


 کتاب شب چهارراه

کتاب شب چهارراه

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب دیوانه برژراک

کتاب دیوانه برژراک

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب دوچرخه آبی

کتاب دوچرخه آبی

اثر رژین دفورژ از انتشارات حکمت کلمه