بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب نظریه بازتولید اجتماعی

کتاب نظریه بازتولید اجتماعی

اثر پیر بوردیو-ژان کلود پسیون از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب جنگ

کتاب جنگ

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات خاموش


 کتاب مردان هنگام پیری می گریند

کتاب مردان هنگام پیری می گریند

اثر ژان لوک سیگل از انتشارات نگاه


 کتاب یهودی سرگردان

کتاب یهودی سرگردان

اثر اوژن سو از انتشارات سمیر


 کتاب آدم های خوشبخت کتاب می خوانند و قهوه می نوشند

کتاب آدم های خوشبخت کتاب می خوانند و قهوه می نوشند

اثر آنیس مارتن-لوگان از انتشارات به نگار


 کتاب زندگی آسان است نگران نباش

کتاب زندگی آسان است نگران نباش

اثر آنیس مارتن-لوگان از انتشارات به نگار


 کتاب همسایه ها

کتاب همسایه ها

اثر میشل ویناور از انتشارات افراز


 کتاب الکترا از کوی زاغه نشینان

کتاب الکترا از کوی زاغه نشینان

اثر سیمون آبکاریان از انتشارات افراز


 کتاب محبوس پواتیه

کتاب محبوس پواتیه

اثر آندره ژید از انتشارات نگاه


 کتاب قاتل جنگل

کتاب قاتل جنگل

اثر بریژیت اوبر از انتشارات شمشاد