کتاب انتقام بخشش

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات افراز - مترجم: سعیده شکوری-ادبیات فرانسه

ـ هميشه بهم گفتی كه هيتلر، هذيان نژادپرستی و ايدئولوژی فاشيستی‌اش رو تاييد نمی‌كنی. هميشه بهم گفتی كه از يهودستيزی تنفر داشتی، با كينه نسبت به كمونيستم مخالف بودی و خودت رو عضو نژاد برتر نمی‌دونستی. هميشه بهم گفتی كه از سر اجبار نبرد كرده بودی نه به خاطر باورت، چون تو به ملتی كه در جنگ بود تعلق داشتی. ـ درسته. ـ بهم اطمينان داده بودی كه هميشه به عنوان يه آلمانی جنگيدی نه به عنوان نازی! ـ دقيقا. ـ و حالا می‌بينم كه عضو يه گروه نئونازی هستی! امروز! شصت سال بعد، هنوز با اين كثافت‌ها دم‌خوری؟


خرید کتاب انتقام بخشش
جستجوی کتاب انتقام بخشش در گودریدز

معرفی کتاب انتقام بخشش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انتقام بخشش


 کتاب مردی با کبوتر
 کتاب روبسپیر
 کتاب ایفی ژنی
 کتاب هنر معاصر در فرانسه
 کتاب گشت شبانه
 کتاب جامعه شناسی هنر