بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب تاجران

کتاب تاجران

اثر ژوئل پومرا از انتشارات دیبایه


 کتاب والس تصادفی

کتاب والس تصادفی

اثر ویکتور هائیم از انتشارات دیبایه


 کتاب آستریکس و مبارزه بزرگ

کتاب آستریکس و مبارزه بزرگ

اثر رنه گوسینی از انتشارات سامر


 کتاب آستریکس و سپر سردار بزرگ

کتاب آستریکس و سپر سردار بزرگ

اثر رنه گوسینی از انتشارات سامر


 کتاب انام

کتاب انام

اثر کریستوف باتای از انتشارات دیبایه


 کتاب گرسنگی سایه ها

کتاب گرسنگی سایه ها

اثر ژان باتیست پارا از انتشارات دیبایه


 کتاب نبودن یا بودن

کتاب نبودن یا بودن

اثر اسکار برونیفیه از انتشارات دیبایه


 کتاب یک لحظه بیشتر

کتاب یک لحظه بیشتر

اثر دلفین کولن از انتشارات دیبایه


 کتاب مرد ورشکسته

کتاب مرد ورشکسته

اثر داوید لسکو از انتشارات دیبایه


 کتاب کافکا

کتاب کافکا

اثر ژراژ ژرژلومر از انتشارات دیبایه