کتاب جامعه شناسی هنر

اثر دیوید انگلیس از انتشارات نشر نی - مترجم: جمال محمدی-ادبیات فرانسه

این کتاب در دو بخش تنظیم شده است که دوازده مقاله را در بر می‌گیرد. در بخش نخست اندیشه‌های نظریِ حائز اهمیت در حوزۀ جامعه‌شناسی هنر مورد بررسی قرار می‌گیرند. و در بخش دوم نیز چگونگی به‌کارگیری این اندیشه های نظری برای تحلیل حوزه‌های هنری مختلف نشان داده می‌شوند. در واقع فصول این بخش عبارت‌اند از مطالعات موردی تجربی دربارۀ اشکال معینی از فعالیت هنری.
این کتاب دو هدف اصلی دارد. نخستین هدف آن معرفی مضامین، موضوعات و مسائل اساسی جامعه‌شناسی هنر به خوانندگان است؛ یعنی می‌کوشد آن‌چه را که جامعه‌شناسان و دیگر اندیشمندانِ رشته‌های مشابه هنگام مطالعۀ موضوعات هنری کشف و طرح می‌کنند به کسانی که شناخت چندانی از جامعه‌شناسی هنر ندارند معرفی کند. هدف دوم این کتاب بررسی توأمان دو موضوع است: مطالعۀ جامعه‌شناختیِ هنر، امروزه در چه وضعیتی قرار دارد و در آینده به کدام سمت‌و‌سو سوق خواهد یافت.


خرید کتاب جامعه شناسی هنر
جستجوی کتاب جامعه شناسی هنر در گودریدز

معرفی کتاب جامعه شناسی هنر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جامعه شناسی هنر


 کتاب حضرت حضیض
 کتاب چهاردهم ژوییه
 کتاب ناشناخته ماندگان
 کتاب آمده یا چطور از شرش خلاص شیم
 کتاب گشت شبانه
 کتاب کاندید