کتاب خانواده تیبو (۴ جلدی)

اثر روژه مارتن دوگار از انتشارات نیلوفر - مترجم: ابوالحسن نجفی-ادبیات فرانسه