کتاب سال گذشته در مارین باد

اثر صالح نجفی از انتشارات لگا-ادبیات فرانسه

در مجموعه فیلم به مثابۀ فلسفه به دنبال بیان نظریه های مختلف فلسفی دربارۀ فیلم نیستیم، بلکه بیشتر در نظر داریم هر فیلمی را که می بینیم یا به تعبیری هر فیلمی را که میخوانیم، به عنوان یک متن فلسفی ورق بزنیم. در اینجا فیلم ها را متنی فلسفی قلمداد می کنیم. مواجهه ای که متفاوت از نقد فیلم عمل می کند.


خرید کتاب سال گذشته در مارین باد
جستجوی کتاب سال گذشته در مارین باد در گودریدز

معرفی کتاب سال گذشته در مارین باد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سال گذشته در مارین باد


 کتاب پسربچه ها هم از ستاره ها زاده می شوند
 کتاب واترلو
 کتاب دلم بدجور زندگی کردن می خواهد
 کتاب جدا نشدنی ها
 کتاب در باب نام
 کتاب رویای شهر