کتاب مراقبت و تنبیه

اثر میشل فوکو از انتشارات نشر نی - مترجم: نیکو سرخوش-ادبیات فرانسه

Librarian note: an alternate cover for this edition can be found here.

In this brilliant work, the most influential philosopher since Sartre suggests that such vaunted reforms as the abolition of torture and the emergence of the modern penitentiary have merely shifted the focus of punishment from the prisoner’s body to his soul.


خرید کتاب مراقبت و تنبیه
جستجوی کتاب مراقبت و تنبیه در گودریدز

معرفی کتاب مراقبت و تنبیه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مراقبت و تنبیه


 کتاب حقیقت
 کتاب تریبوله دلقک شاه
 کتاب شاهکارهای کوتاه (چهار داستان)
 کتاب نور دنیا
 کتاب ارنانی
 کتاب آرامش در محیط کار